Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Ladda ner:

Ändringarna innebär i huvudsak följande:

 • Regeringen föreslår att möjligheterna att uppnå kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, ytterst med stöd av stridsåtgärder, ska utvidgas genom att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar för utstationerade arbetstagare.
 • Det föreslås också bestämmelser som syftar till att öka transparensen och förutsebarheten vid utstationering. Ett kollektivavtal för utstationerade arbetstagare ska ge kontrollbefogenheter för den avtalsslutande arbetstagarorganisationen och en utstationerande arbetsgivare ska vara skyldig att på begäran utse en förhandlingsbehörig företrädare. Utanförstående utstationerade arbetstagare ska ha rätt till vissa kollektivavtalsvillkor.
 • Det föreslås också ett skydd mot repressalier för utstationerade arbetstagare.
 • Enligt förslaget tydliggörs det vilka omständigheter som ska beaktas för att fastställa vad som är en faktisk utstationering.
 • Regeringen föreslår också regler om ett administrativt samarbete mellan myndigheter i Sverige och utländska myndigheter.
 • Enligt förslaget ska vidare en utstationerande arbetsgivare betala skadestånd för brott mot flera av de nyss nämnda bestämmelserna.
 • Förslaget innebär även att nya rättegångsbestämmelser införs.

I lagrådsremissen föreslås även följdändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Proposition (1 st)

 • Nya utstationeringsregler

  I propositionen föreslås ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.