Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag till anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

Ladda ner:

En ny lag om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador föreslås. Den nya lagen bidrar till öppenhet och förutsebarhet i verksamheten.

Det föreslås också anpassningar till EU:s dataskyddsförordning av registerlagarna för Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten föreslås även en förlängd gallringstid från två till tre år i syfte att underlätta återinträde i arbetsmarknadspolitiska program. Ändringen innebär att personuppgifter ska gallras så fort de inte längre behövs i verksamheten, dock senast efter tre år.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj
2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)