Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

Publicerad

Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Ladda ner:

Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Regleringen har successivt byggts ut och med tiden fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet.

För att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet vill regeringen att reglerna reformeras och moderniseras. I lagrådsremissen föreslår därför regeringen en ny förvaltningslag.

Genom den nya lagen regleras förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna mer heltäckande än i dag. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis slås fast i uttryckliga bestämmelser och lagen görs därigenom mer lättillgänglig. Lagen innehåller också ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning.

Regeringen föreslår också ändringar i förvaltningsprocesslagen och lagen om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter. Ändringarna innebär anpassningar till utformningen av motsvarande bestämmelser i den nya förvaltningslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Ny förvaltningslag förenklar kontakten med myndigheter

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En ny förvaltningslag

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny förvaltningslag

    Utredningen föreslår ett utvidgat, mera pedagogiskt uppbyggt regelverk med förstärkta rättssäkerhetsgarantier och bland annat en möjlighet att få oskäliga dröjsmål prövade i högre instans.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

    Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Regleringen har successivt byggts ut och med tiden fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet.

Laddar...