Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny förvaltningslag förenklar kontakten med myndigheter

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny förvaltningslag. Den nya lagen stärker enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter och snabbar på ärendehanteringen.

– Den nya lagen har ett tydligt medborgarperspektiv och kommer bland annat att öka möjligheterna att snabba på handläggningstiden för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt så effektivt som möjligt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

En nyhet är att medborgarna kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan ger en ny möjlighet att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats. Den som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader.

Dessutom innebär förslaget bland annat att:

  • Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.
  • Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.
  • Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.
  • En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks. Dessutom ska motivering av besluten förbättras.
  • Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00