Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Publicerad

I lagrådsremissen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande genom att reglerna för etableringsinsatser och individersättningar görs mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande.

Ladda ner:

Harmoniseringen innebär bland annat att

  • materiella bestämmelser om etableringsinsatser och individersättningar för nyanlända i större uträckning förläggs på förordningsnivå i stället för i lag
  • den så kallade rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program
  • ett proportionerligt åtgärdssystem införs för nyanlända motsvarande det som i dag gäller för övriga arbetssökande samt
  • handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

För att kunna genomföra ett nytt regelverk är det nödvändigt att strukturera om och ändra befintliga lagar och förordningar som styr nyanländas etablering. I denna lagrådsremiss föreslås därför att lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ersättas av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det föreslås även ändringar i ett antal andra lagar som en följd av det nya regelverket.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

    I lagrådsremissen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande genom att reglerna för etableringsinsatser och individersättningar görs mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande.

Proposition (1 st)

Laddar...