Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Ds 2016:35

Publicerad

Departementspromemorian innehåller förslag på ett nytt regelverk för etableringsuppdraget. Syftet med förslaget är att minska onödig administration och skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i uppdraget samt att harmonisera regelverket med övrig arbetsmarknadspolitisk reglering.

Ladda ner:

I promemorian föreslås att lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ersättas av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det föreslås även följdändringar i flera andra lagar så som lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om arbetslöshetsförsäkring.

En utgångspunkt för utformningen av det nya regelverket är att nyanlända, liksom övriga arbetssökande, ska erbjudas etableringsinsatser inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program och att de principer som gäller för övriga arbetssökande även bör gälla för nyanlända. Det innebär bland annat att nyanlända programdeltagare, enligt förslaget, omfattas av motsvarande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetssökande. I promemorian föreslås även att Försäkringskassan tar över handläggningen av etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

    I lagrådsremissen görs bedömningen att regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i större utsträckning bör harmoniseras med det regelverk som gäller för övriga arbetssökande genom att reglerna för etableringsinsatser och individersättningar görs mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande.

Proposition (1 st)

Laddar...