Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Dnr A2016/01307/I

Publicerad

Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn under 2015 medför utmaningar för kommunerna. Det är viktigt att värna kvalitet och säkerhet i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Samtidigt måste regelverken ta hänsyn till kommunernas förutsättningar och bidra till en effektiv användning av skattemedel. I denna promemoria beskrivs ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Ladda ner:

Dagens system för ersättning till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga är inte ändamålsenligt utan har lett till ett svåröverskådligt regelverk som även är administrativt betungande. Ersättningen för mottagandet av ensamkommande barn och unga bör därför i större utsträckning än i dag utgöras av schabloner.

Regeringen aviserade i vårpropositionen 2016 att man avsåg att återkomma med förslag för att förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten.

I denna promemoria beskrivs ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

    Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn under 2015 medför utmaningar för kommunerna. Det är viktigt att värna kvalitet och säkerhet i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Samtidigt måste regelverken ta hänsyn till kommunernas förutsättningar och bidra till en effektiv användning av skattemedel. I denna promemoria beskrivs ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition