Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att tillämpningsområdet för reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare som anställer en första person (växa-stöd) utvidgas till att också omfatta aktiebolag och
handelsbolag. Växa-stödet innebär att endast ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen ska betalas på den ersättning som utges till
den först anställda. Utvidgningen av växa-stödet gäller aktiebolag och
handelsbolag som inte har haft någon anställd efter den 31 december
2016. En nedsättningsberättigad anställning ska på samma sätt som enligt nu gällande regler om växa-stöd omfatta minst 3 månader och en
arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller till den del
ersättningen till den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per månad och under högst 12 månader. De nya reglerna föreslås, i likhet med redan gällande bestämmelser, vara temporära och tillämpas på ersättningar som utges t.o.m. den 31 december 2021.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.