Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Publicerad

I denna lagrådsremiss föreslås en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ladda ner:

En inkorporering av FN:s barkonvention innebär främst ett tydligare krav på att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen och förväntas bidra till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet.

För att barnets rättigheter ska få önskat genomslag krävs vid sidan av en inkorporering även fortsatt transformering av barnkonventionens bestämmelser i nationell rätt. Därutöver krävs en kombination av olika åtgärder såsom vägledning, utbildning och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället. Regeringen redogör i lagrådsremissen därför även för behovet av ett fortsatt och systematiskt transformeringsarbete för att barnkonventionen i ökad grad ska synliggöras i förarbeten till lagstiftning där konventionen kan vara relevant.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition