Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) Dir. 2014:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 27 mars 2013 kommittédirektiv om en översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition