Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) 2015:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 27 mars 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. I uppdraget ingår vidare att analysera vilka för- och nack-delar en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt skulle kunna medföra.

Mot bakgrund av att regeringen nu påbörjar arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag får utredaren genom dessa tilläggsdirektiv ett utökat uppdrag.

Utredaren ska

  • lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen,
  • belysa vilka principer som kan bli aktuella vid en eventuell konflikt mellan barnkonventionens bestämmelser och svensk lagstiftning, samt hur barnkonventionens bestämmelser kan få genomslag vid en sådan konflikt,
  • belysa vilken vägledning som kan behövas för uttolkning av konventionen, och
  • lyfta fram vilka åtgärder i övrigt som kan behöva vidtas vid en inkorporering av barnkonventionen.

Mer om bakgrund och innehåll i uppdraget framgår av dokumentet.

Uppdraget förlängs och ska i sin helhet redovisas senast 28 februari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition