Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Den nya processen ersätter systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.

Ladda ner:

Uppdelning i nationell och regional vård

Regeringen föreslår en definition av den högspecialiserade vården som ska fungera som ett ramverk för den nya berednings- och beslutsprocessen. Den högspecialiserade vården delas in i nationell och regional vård. Nationell högspecialiserad vård ska bedrivas nationellt men inte i varje sjukvårdsregion. Regional högspecialiserad vård ska bedrivas i sjukvårdsregionerna men på ett begränsat antal enheter i respektive region.

Krav på tillstånd för att driva nationell högspecialiserad vård

Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilken hälso- och sjukvård som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många enheter sådan vård ska bedrivas. För att få bedriva nationell högspecialiserad vård krävs tillstånd. Beslut om sådana tillstånd fattas av en ny nämnd som inrättas som ett särskilt beslutsorgan vid den ansvariga myndigheten. Tillstånden ska gälla utan tidsbegränsning men ska kunna återkallas under vissa förutsättningar. Sjukvårdsregionerna beslutar själva vad som utgör regional högspecialiserad vård och på vilka enheter den ska bedrivas inom den egna regionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

    Regeringen föreslår ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Den nya processen ersätter systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.

Proposition (1 st)

  • En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

    I propositionen föreslår regeringen ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som innebär en ny beslutsprocess för den nationella hög-specialiserade vården. Den nya processen ersätter systemet med rikssjuk-vård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.