Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Publicerad

Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Ladda ner:

Förslagen innebär att behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning förbjuds i kreditupplysningsverksamhet. De innebär också att när en kreditupplysning lämnas ut ska fysiska personer ges rätt till information om bland annat varifrån uppgifterna har hämtats, hur länge de kommer att lagras och möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen. Rätten för en fysisk person att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne kommer i fortsättningen att regleras i EU:s dataskyddsförordning.

En ändring föreslås även i lagen om 1996 års Haagkonvention. Ändringen innebär att en hänvisning till personuppgiftslagen tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

    Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Proposition (1 st)

  • Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

    Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.