Remiss Ds 2017:26 En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar Diarienummer: Ju2017/05721/L2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat departementspromemorian En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.