Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.

Det föreslås dessutom att det ska komma till uttryck i lag att EU-förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001, utom när det gäller artik-larna 6–8, ska tillämpas också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

Lagändringarna i fråga om finansiella företags uppgifter till brotts-utredande myndigheter ska träda i kraft den 1 september 2019. Övriga lagändringar ska träda i kraft den 1 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)