Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter Prop. 2017/18:291

Publicerad

I propositionen föreslås att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form

Ladda ner:

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.

Det föreslås dessutom att det ska komma till uttryck i lag att EU-förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001, utom när det gäller artiklarna 6–8, ska tillämpas också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

Förslagen medför ändringar i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar, lagen om värdepappersfonder, lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lagen om värdepappersmarknaden, lagen om betaltjänster, försäkringsrörelselagen, lagen om elektroniska
pengar, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Lagändringarna i fråga om finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter ska träda i kraft den 1 september 2019. Övriga lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...