Proposition från Finansdepartementet

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Prop. 2018/19:150

Publicerad

Ladda ner:

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är prioriterade frågor för regeringen. I denna proposition föreslås ytterligare åtgärder, utöver dem regeringen tidigare vidtagit. Här föreslås hur 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde penningtvättsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Förslagen i huvudsak:

  • Fler kategorier av företag – fysiska och juridiska personer som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska personer som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk – ska vara verksamhetsutövare enligt 2017 års penningtvättslagstiftning.
  • Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i högrisktredjeländer.
  • Utrymmet för att vidta förenklade åtgärder för kundkännedom i fråga om anonyma betalningsinstrument ska begränsas.
  • Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.
  • Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter.

I propositionen föreslås dessutom att skyldigheten för t.ex. verksamhetsutövare att lämna uppgifter till Finanspolissektionen vid Polismyndigheten också ska gälla i förhållande till Säkerhetspolisen.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)