Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv Fi2018/03025/B

Ansvarig: Finansdepartementet

Den 5 september 2018 skickades promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ut på remiss.

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas förslag till de författningsändringar som är nödvändiga för ett fullständigt genomförande i svensk nationell rätt av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU, förkortat ändringsdirektivet. Direktivets syfte är i huvudsak att förbättra det redan befintliga förebyggande ramverket och på ett mer effektivt sätt bekämpa finansiering av terrorism.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition