Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter Fi2017/04628/B

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att de uppgifter som finansiella företag enligt
rörelselagstiftningen lämnar till brottsutredande myndigheter ska lämnas
utan dröjsmål och i elektronisk form. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om hur uppgifterna
ska lämnas.

Det föreslås dessutom att det ska komma till uttryck i lag att
EU-förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning nr 2560/2001, utom när det gäller artiklarna 6–8, ska tillämpas också på gränsöverskridande
betalningar i svenska kronor.

Förslagen föranleder ändringar i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar, lagen om värdepappersfonder, lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lagen om värdepappersmarknaden, lagen om betaltjänster, försäkringsrörelselagen, lagen om elektroniska pengar, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)