Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i skollagen (2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Ladda ner:

De övergripande målen med utbildningen ska därför kompletteras så att det framgår att utbildningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Vidare föreslås att prioriteringsregeln inom komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Detta innebär att inte bara de med minst utbildning utan även bland annat arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska prioriteras vid urval till utbildningen.

För att bland annat minska arbetsbördan för lärare och öka genomströmningen, ska en förenklad betygsskala införas inom vissa delar av komvux. För att reglerna för gymnasieexamen i komvux ska bli mer flexibla föreslås att ett komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet i komvux.

Det föreslås slutligen att särskild utbildning för vuxna (särvux), för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, inte längre ska vara en egen skolform inom skolväsendet utan i stället ska ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Detta bland annat för att underlätta för vissa personer inom gruppen att kombinera olika typer av utbildning.

Lagändringarna som innebär att målet för komvux kompletteras och att särvux blir en del av komvux föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En andra och en annan chans – ett komvux i tiden

    Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Lagrådsremiss (1 st)

  • Komvux för stärkt kompetensförsörjning

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i skollagen (2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Proposition (1 st)

  • Komvux för stärkt kompetensförsörjning

    Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Laddar...