Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Vissa ändringar i etableringslagen m.m.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att en nyanländ invandrare som deltar i etableringsinsatser och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringslagen). Detta gäller under förutsättning att den nyanlände har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

Det föreslås även att det i etableringslagen införs en ny bestämmelse som innebär att en etableringsplan får förlängas utöver 24 månader för en nyanländ som deltar i etableringsinsatser på deltid på grund av föräldraledighet.

Vidare föreslås det att två lagar upphävs, liksom att vissa följdändringar genomförs med anledning av detta. Det gäller lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare.

Det föreslås slutligen att lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ändras så att målgruppen för samhällsorientering även omfattar nyanlända anhöriginvandrare till en utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Lagstiftningskedjan

Laddar...