Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Publicerad

Regeringen föreslår åtgärder för att genomföra ett nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag.

Ladda ner:

Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappersbolagsförordning och genomförs i svensk rätt EU:s värdepappersbolagsdirektiv.

Det föreslås i huvudsak att

  • nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapital- krav för värdepappersbolag ska införas,
  • bestämmelserna om bolagsstyrning, riskhantering och ersättningar i värdepappersbolag bättre ska anpassas till verksamheten i sådana bolag,
  • bestämmelserna om tillsyn samt ingripande mot bl.a. värdepappers- bolag ska anpassas till det nya kapitaltäckningsregelverket, och
  • vissa anpassningar av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn ska göras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)