Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag SOU 2020:12

Publicerad

Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

I dag omfattas vissa värdepappersbolag av samma EU-rättsliga regelverk om kapitaltäckning som kreditinstituten, dvs. av tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. Resterande värdepappersbolag är undantagna från hela eller stora delar av regelverket. Under hösten 2019 antog EU ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en förordning (”värdepappersbolagsförordningen”) och ett direktiv (”värdepappersbolagsdirektivet”). Regelverket är anpassat till värdepappersbolagens egenart och syftar till att vara mer proportionerligt i förhållande till bolagens storlek, tjänster och grad av komplexitet. Detta betänkande innehåller förslag och överväganden till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera
svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och genomföra
värdepappersbolagsdirektivet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)