Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ändrade regler i utlänningslagen

Publicerad

I lagrådsremissen före­slås ändringar i utlännings­lagen (2005:716) för att den svenska migra­tions­politiken ska vara lång­siktigt hållbar, med ett humant, rätts­säkert och effektivt regel­verk som inte väsent­ligen avviker från de i andra EU-länder.

Ladda ner:

Ändringarna innebär bl.a. att

 • uppehålls­tillstånd som beviljas enligt utlännings­lagen för bl.a. skydds­behövande som huvud­regel ska vara tids­begrän­sade,
 • permanent uppe­hålls­tillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att utlän­ningen har haft tids­begrän­sat uppe­hålls­tillstånd i minst tre år och endast om vissa sär­skilda krav är upp­fyllda,
 • skydds­kate­gorin övrigt skydds­behövande utmönst­ras ur utlännings­lagen,
 • det ska vara möjligt att bevilja uppe­hålls­tillstånd på grund av anknyt­ning till en utlänning som har tids­begränsat uppe­hålls­tillstånd i vissa fall,
 • försörj­nings­kravet som gäller som huvud­regel vid anhörig­invand­ring ska inne­fatta ett krav på att anknyt­nings­personen även kan försörja den anhörige, och
 • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppe­hålls­tillstånd och under den tiden fått en särskild anknyt­ning till Sverige ska kunna beviljas uppe­hålls­tillstånd om omstän­dig­heterna är särskilt ömmande.

I lagråds­remissen före­slås också att det ska införas en möjlig­het för vissa stats­lösa utlän­ningar som har fötts i Sverige och som har tids­begrän­sat uppe­hålls­till­stånd att bevil­jas svenskt med­borgar­skap.

Lagen (2016:752) om tillfälliga begräns­ningar av möjlig­heten att få uppe­hålls­till­stånd i Sverige (den tillfälliga lagen) upphör att gälla den 20 juli 2021. Därmed upphör begräns­ningarna av tillämp­ningen av särskilt och synner­ligen ömmande omstän­dig­heter som gällde under den till­fälliga lagen. I lagråds­remissen gör regeringen bedöm­ningen att barn fortsatt bör kunna bevil­jas uppe­hålls­tillstånd enligt bestäm­melsen om särskilt ömmande omstän­dig­heter.

Med anled­ning av förslagen i lagråds­remissen före­slås därtill följd­ändringar i vissa andra lagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Den framtida svenska migrationspolitiken

  En parlamentariskt sammansatt kommitté ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Kommittén ska behandla den breda nationella reglering av asylpolitiken som kommer att krävas utöver det regelverk som kommer att fastställas genom det reviderade europeiska asylsystemet.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En långsiktigt hållbar migrationspolitik

  Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ändrade regler i utlänningslagen

  I lagrådsremissen före­slås ändringar i utlännings­lagen (2005:716) för att den svenska migra­tions­politiken ska vara lång­siktigt hållbar, med ett humant, rätts­säkert och effektivt regel­verk som inte väsent­ligen avviker från de i andra EU-länder.

Proposition (1 st)

 • Ändrade regler i utlänningslagen

  I propositionen föreslås ändringar i utlänningslagen (2005:716) för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (11 st)

Laddar...