Remiss av Kompletterande promemoria till SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik Diarienummer: Ju2020/03215

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissvar från de remissinstanser som har ombetts svara på promemorian Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Svaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 10 januari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.