Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Publicerad

Två EU-förordningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemen­samt in- och utrese­system för elek­tronisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa. Systemet syftar till att för­bättra och effekti­visera in- och utrese­kontrol­lerna vid de yttre gränserna och till att bidra till bättre möjlig­heter att identifi­era personer som inte uppfyller vill­koren för inresa eller vistelse inom med­lems­staternas terri­torium. Systemet ska även kunna användas av de brotts­bekämpande myndig­heterna för att förstärka den inre säker­heten och kampen mot terrorism och andra grova brott.

Ladda ner:

Förordningarna är direkt tillämpliga och gäller som lag i Sverige. De ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kom­missionen ska fast­ställa.

I lagråds­remissen föreslår regeringen de lag­ändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya in- och utrese­system. Förslagen handlar om att en utlän­ning ska lämna finger­avtryck och låta sig bli foto­graferad för att en kontroll mot in- och utrese­systemet ska kunna göras. De handlar också om behand­ling av de person­uppgifter som tas vid kontroll och om regel­verkets för­hållande till annan reglering om behand­ling av person­uppgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

    I november 2017 antogs inom EU två förord­ningar som innebär att det ska inrättas ett gemensamt system för elektronisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

    Två EU-förordningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemen­samt in- och utrese­system för elek­tronisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa. Systemet syftar till att för­bättra och effekti­visera in- och utrese­kontrol­lerna vid de yttre gränserna och till att bidra till bättre möjlig­heter att identifi­era personer som inte uppfyller vill­koren för inresa eller vistelse inom med­lems­staternas terri­torium. Systemet ska även kunna användas av de brotts­bekämpande myndig­heterna för att förstärka den inre säker­heten och kampen mot terrorism och andra grova brott.

Proposition (1 st)

  • Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

    Två EU-förord­ningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemen­samt in- och utrese­system för elektro­nisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.