Remiss av Ds 2021:9 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem Diarienummer: Ju2021/01107

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Justitiedepartementet har remitterat promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 24 maj 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.