Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem Ds 2021:9

Publicerad

I november 2017 antogs inom EU två förord­ningar som innebär att det ska inrättas ett gemensamt system för elektronisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.

Ladda ner:

Detta in- och utresesystem, som ibland även benämns Entry/Exit System eller EES, syftar till att bland annat förbättra och effekti­visera in- och utrese­kontrollerna vid de yttre grän­serna samt att bidra till bättre möjlig­heter att identi­fiera personer som inte uppfyller villkoren för inresa eller vistelse inom medlems­staternas terri­torium. Systemet ska även kunna användas av de brotts­bekäm­pande myndig­heterna för att förstärka den inre säker­heten och kampen mot terrorism och andra grova brott.

De två EU-förordningar som inne­håller regelverket för in- och utrese­systemet gäller direkt som lag i Sverige. För att tillämp­ningen ska fungera på ett ända­måls­enligt sätt och för att anpassa svensk rätt till förord­ningarna föreslås det i denna pro­memo­ria vissa författ­nings­ändringar. Förslagen innebär bland annat att Polis­myndig­heten ska utses till den myndig­het som ska till­handa­hålla åtkomst till in- och utrese­systemet för andra myndig­heter och ha ansvar för behand­lingen av person­upp­gifter i systemet. Förs­lagen innebär vidare att det tydlig­görs hur regel­verket för­håller sig till annan data­skydds­reglering samt i vilka situa­tioner en utlän­ning är skyldig att lämna finger­avtryck och låta sig bli foto­graferad för att en kontroll mot in- och utrese­systemet ska kunna genom­föras.

Författnings­ändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

    I november 2017 antogs inom EU två förord­ningar som innebär att det ska inrättas ett gemensamt system för elektronisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

    Två EU-förordningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemen­samt in- och utrese­system för elek­tronisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa. Systemet syftar till att för­bättra och effekti­visera in- och utrese­kontrol­lerna vid de yttre gränserna och till att bidra till bättre möjlig­heter att identifi­era personer som inte uppfyller vill­koren för inresa eller vistelse inom med­lems­staternas terri­torium. Systemet ska även kunna användas av de brotts­bekämpande myndig­heterna för att förstärka den inre säker­heten och kampen mot terrorism och andra grova brott.

Proposition (1 st)

  • Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

    Två EU-förord­ningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemen­samt in- och utrese­system för elektro­nisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.