Hoppa till huvudinnehåll

Lagrådsremiss Moderna tillståndsprocesser för elnät

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i bl.a. ellagen (1997:857). Ändringarna syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.

Ladda ner:

Det ska bli enklare för nätföretag att vidta åtgärder utan att ansöka om en ny nätkoncession. Fler ledningar ska kunna byggas och användas med stöd av en nätkoncession för område. En nätkoncession för linje ska kunna ändras på ansökan av nätföretaget. Det ska gå att lägga samman nät-koncessioner och dela upp en nätkoncession för linje.
Energimarknadsinspektionen ska få besluta om tillträde till mark för undersökningsarbeten.

För att säkerställa att beslut i frågor om nätkoncession får laga kraft ska överklagandetiden för den som inte ska delges beslutet räknas från den dag som infaller en vecka efter det att beslutet har kungjorts. Beslut ska dess-utom i vissa fall kunna gälla omedelbart.

I lagrådsremissen finns vidare förslag som ska göra det lättare att inleda en ledningsförrättning och underlätta för nätföretag att på ett tidigt stadium få frågan om tillstånd till vattenverksamhet prövad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av regelverket för nätkoncessioner

  En särskild utredare ska se över regelverket om nätkoncessioner. Regelverket är ålderdomligt och riskerar att sätta upp hinder och skapa osäkerhet för energiaktörer, samtidigt som det inte nödvändigtvis säkerställer rätt skydd för samhälleliga intressen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Moderna tillståndsprocesser för elnät

  Utredningens uppdrag har enligt direktivet (dir. 2018:6) varit att se över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. I detta betänkande lämnas utredningens förslag och bedömningar.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Lagrådsremiss Moderna tillståndsprocesser för elnät

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i bl.a. ellagen (1997:857). Ändringarna syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.

Proposition (1 st)

 • Moderna tillståndsprocesser för elnät

  I propositionen föreslås ändringar i bl.a. ellagen (1997:857). Ändringarna syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.

Laddar...