Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Publicerad

Regeringen föreslår en lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Meningen är att garantera den drabbade en ersättning motsvarande annan ersättning för godkända skador orsakade av läkemedel.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att staten ska betala ersättning för personskada som med övervägande sannolikhet har orsakats av vaccin som tillhandahållits i Sverige mot covid-19.

Ersätter endast om Läkemedelsförsäkringen inte ersätter

Staten ska bara betala ersättning om Läkemedelsförsäkringen inte ersätter skadan. En förutsättning för statens prövning, när vaccinet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, är att skadan har bedömts vara en del av en serieskada. I övrigt föreslår regeringen vissa undantag från rätten till ersättning.

Regeringen föreslår också att ärenden ska anmälas till Läkemedelsförsäkringen men handläggas av Kammarkollegiet. Kollegiets beslut ska kunna överklagas till Statens skaderegleringsnämnd.

Den statliga ersättningen ska bestämmas enligt skadeståndslagens bestämmelser om ersättning för personskada.

Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om preskriptionstider, muntlig förhandling och rätt till regress.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utkast till lagrådsremiss Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

    I detta utkast föreslås en ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Syftet med lagen är att tillförsäkra den som drabbas av skada en ersättning som är likvärdig annan ersättning för godkända skador som orsakas av läkemedel. Enligt förslaget ska staten betala ersättning för personskada som med övervägande sannolikhet har orsakats av vaccin som tillhandahållits i Sverige mot covid-19.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)