Proposition från Socialdepartementet

Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 Prop. 2020/21:221

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Meningen är att garantera den drabbade en ersättning motsvarande annan ersättning för godkända skador orsakade av läkemedel.

Ladda ner:

Staten ska bara ersätta om Läkemedelsförsäkringen inte ersätter skadan. En förutsättning för statens prövning, när vaccinet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, är att skadan bedömts vara en del av en serieskada. Annars föreslår regeringen vissa undantag från rätten till ersättning.

Regeringen föreslås också att ärendena ska anmälas till Läkemedelsförsäkringen men handläggas av Kammarkollegiet. Kollegiets beslut ska kunna överklagas till Statens skaderegleringsnämnd.

Den statliga ersättningen ska bestämmas enligt skadeståndslagens bestämmelser om ersättning för personskada.

Eftersom det i ärenden enligt lagen kan komma att inhämtas känsliga uppgifter om enskilds personliga förhållanden, föreslår regeringen att en ny bestämmelse ska föras in i offentlighets- och sekretesslagen.

Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utkast till lagrådsremiss Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

    I detta utkast föreslås en ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Syftet med lagen är att tillförsäkra den som drabbas av skada en ersättning som är likvärdig annan ersättning för godkända skador som orsakas av läkemedel. Enligt förslaget ska staten betala ersättning för personskada som med övervägande sannolikhet har orsakats av vaccin som tillhandahållits i Sverige mot covid-19.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)