Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

Publicerad

För att stärka väljarnas skydd vid röst­mottag­ningen och stärka skyddet för val­hemlig­heten föreslår regeringen ändringar i vallagen (2005:837).

Ladda ner:

Förslagen innebär bl.a. följande.

 • Valnämnderna och utlands­myndig­heterna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga val­sedlar i val- och röstnings­lokalerna.
 • Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att ta fram, utveckla och tillhanda­hålla utbildnings­material för läns­styrelser och val­nämnder.
 • Det klargörs att den som inte följer röst­mottagarnas anvisningar får upp­manas att till­fälligt lämna val- eller röstnings­lokalen, om det är av väsent­lig betydelse för genom­förandet av röstmot­tagningen.
 • Det förtyd­ligas att väljaren ska välja sina val­sedlar och göra i ordning sina röster i enskildhet.
 • Väljare som på grund av funktions­nedsätt­ning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats där val­sedlarna finns utlagda ska på begäran få hjälp med detta av röstmot­tagarna. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller henne med detta.

Regeringen bedömer även att en utvärdering av tillämp­ningen av reformen med avskärm­ningar av valsedel­ställ bör göras efter valen 2022.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2020 års valutredning (Ju 2020:08)

  Förlängd tid för uppdraget

 • Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet

  Valens demokratiska legitimitet bygger i hög grad på väljarnas och partiernas tillit till valsystemets förmåga att säkerställa säkra och korrekta valresultat. Valens legitimitet är också till stor del beroende av valsystemets förmåga att tillgodose jämbördiga villkor för valdeltagande för olika väljargrupper och skapa förutsättningar för ett högt valdeltagande. Dessa frågor måste kontinuerligt bevakas för att demokratins villkor ska värnas. En parlamentariskt sammansatt kommitté får därför i uppdrag att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)