Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2020 års valutredning (Ju 2020:08) Dir. 2021:75

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 kommitté­direktiv till en parla­men­tariskt samman­satt kom­mitté med upp­drag att stärka val­systemets mot­stånds­kraft mot manipula­tioner, stärka skyddet för fria och hem­liga val och öka tillgäng­ligheten för vissa väljar­grupper (dir. 2020:30). Kom­mittén har tagit namnet 2020 års val­utredning. Upp­draget skulle enligt direktiven slut­redo­visas senast den 15 oktober 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redo­visas senast den 17 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till 2020 års valutredning (Ju 2020:08)

    Förlängd tid för uppdraget

  • Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet

    Valens demokratiska legitimitet bygger i hög grad på väljarnas och partiernas tillit till valsystemets förmåga att säkerställa säkra och korrekta valresultat. Valens legitimitet är också till stor del beroende av valsystemets förmåga att tillgodose jämbördiga villkor för valdeltagande för olika väljargrupper och skapa förutsättningar för ett högt valdeltagande. Dessa frågor måste kontinuerligt bevakas för att demokratins villkor ska värnas. En parlamentariskt sammansatt kommitté får därför i uppdrag att göra en översyn av och överväga förändringar i delar av valsystemet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)

Laddar...