Lagrådsremiss från Utrikesdepartementet

Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat eller internationella organ

Publicerad

Lagrådsremissen rör de uppehållstillstånd som Regeringskansliet beviljar för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organ. I lagrådsremissen föreslås en ny bestämmelse i utlänningslagen (2005:716) om att regeringen har rätt att meddela föreskrifter om förutsättningarna för att bevilja och återkalla uppehållstillstånd som meddelas för dessa personer.

Ladda ner:

Det huvudsakliga syftet med ändringen är att möjliggöra för bestämmelser i förordning om återkallelse av sådana uppehållstillstånd. Syftet är också att förtydliga regleringen om när sådana uppehållstillstånd får beviljas.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet

    Promemorian innehåller förslag på nya bestämmelser om de uppehållstillstånd som Regeringskansliet beviljar för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organ. I promemorian föreslås bl.a. att sådana uppehållstillstånd ska kunna återkallas om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånden inte längre är uppfyllda.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)