Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt.

Ladda ner:

Förslagen innebär bl.a. att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl. Avvikelser från bestämmelserna om vad som ska utgöra sakliga skäl och om arbetsgivarens skyldighet att omplacera arbetstagare ska kunna göras genom kollektivavtal, med undantag för det statliga avtalsområdet. Alla arbetsgivare ska kunna undanta tre arbetstagare från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Under en tvist om uppsägningens giltighet ska anställningen inte längre bestå. Det allmänna skadeståndet ska särskilt motverka ogiltiga uppsägningar och avskedanden. Avstängning från rätten till arbetslöshetsersättning ska inte tillämpas i vissa situationer. Turordning och omställningstid vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad föreslås. Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning. Anställningsavtal föreslås gälla på heltid om inget annat avtalas. Kundföretag ska i vissa fall erbjuda inhyrda arbetstagare tillsvidareanställning eller betala ersättning.

I lagrådsremissen föreslås huvudsakligen ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd, lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Därtill föreslås följd-ändringar i ett flertal andra lagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Denna lagrådsremiss bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)