Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Val och beslut i kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i kommunallagen som ger kommuner och regioner möjlighet att i vissa fall delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion.

Ladda ner:

En förutsättning för att beslutanderätten ska kunna delegeras är att förvaltningslagen är fullt ut tillämplig på ärendehandläggningen och att automatiserat beslutsfattande inte strider mot bestämmelser i annan lagstiftning. Ändringarna innebär att kommunsektorn får motsvarande möjlighet till automatiserat besluts-fattande som den som redan finns inom den statliga förvaltningen.

Regeringen föreslår även en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Syftet med den nya lagen är att åstadkomma ett ändamål-senligt och mer lättillämpat regelverk. För att motverka att partier kan tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning utan att det finns ett äkta samarbete och för att förenkla ordningen för genomförande av proportionella val föreslås att valsedlar med samma gruppbeteckning och namnlista utgör en valsedelsgrupp. Vidare föreslås ändringar i bl.a. kommunallagen för att en avgående ledamot i en nämnd som valts proportionellt ska kunna ersättas genom fyllnadsval.

Regeringen lämnar dessutom förslag om att kommunallagens jävs-bestämmelser för förtroendevalda i nämnder och anställda ska anpassas till lydelsen av motsvarande bestämmelse i förvaltningslagen.

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Val och beslut i kommuner och regioner

    Regeringen föreslår ändringar i kommunallagen som ger kommuner och regioner möjlighet att i vissa fall delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion.

Proposition (1 st)