Proposition från Finansdepartementet

Val och beslut i kommuner och regioner Prop. 2021/22:125

Publicerad

I propositionen lämnas förslag för en väl fungerande ordning för val och beslutfattande i kommuner och regioner.

Ladda ner:

Förslagen innebär i korthet:

  • ändringar i kommunallagen som ger kommuner och regioner möjlighet att delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion i ärenden där förvaltningslagen är fullt ut tillämplig på ärendehandläggningen och där ett automatiserat beslutsfattande inte strider mot annan lagstiftning.
  • en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner som bl.a. innebär att det inte längre kommer vara möjligt för partier att tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning utan att det finns ett äkta samarbete.
  • nya regler om fyllnadsval som innebär att representationen i en nämnd, så långt det är möjligt, inte kommer förändras om en ledamot som valts proportionellt avgår under mandattiden.
  • ett förslag om att kommunallagens jävsbestämmelser för förtroendevalda i nämnder och anställda ska anpassas till lydelsen av motsvarande bestämmelse i förvaltningslagen

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Val och beslut i kommuner och regioner

    Regeringen föreslår ändringar i kommunallagen som ger kommuner och regioner möjlighet att i vissa fall delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion.

Proposition (1 st)