Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner Diarienummer: Fi2021/01444

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25 augusti 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.