Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner Dir. 2020:10

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter. Uppdraget syftar även till att tillförsäkra fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige,
  • ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner, och
  • lämna författningsförslag.

En parlamentariskt sammansatt referensgrupp ska knytas till utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Val och beslut i kommuner och regioner

    Regeringen föreslår ändringar i kommunallagen som ger kommuner och regioner möjlighet att i vissa fall delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion.

Proposition (1 st)