Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Publicerad

Personer som har dömts till en frihetsberövande påföljd i Sverige men har en stark anknytning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträckning avtjäna straffet i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.

Ladda ner:

I de fall det blir aktuellt med överföring till ett annat land ska handläggningen av ärendet i Sverige ske snabbt och effektivt. Regeringen föreslår därför följande lagändringar:

 • Kravet att det ska finnas särskilda skäl för ett översändande om det återstår mindre än sex månader av straffet vid tidpunkten för översändandet tas bort.
 • Ytterligare möjligheter att sända över domen innan Kriminalvårdens beslut har fått laga kraft införs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till ett annat land, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  Personer som har dömts till en frihetsberövande påföljd i Sverige men har en stark anknytning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträckning avtjäna straffet i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.

Proposition (1 st)

 • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  Personer som har dömts till en frihets­berövande påföljd i Sverige men har en stark anknyt­ning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträck­ning avtjäna straffet i det landet. Den döm­des sociala åter­anpass­ning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.