Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Publicerad

Regeringen föreslår åtgärder för att förstärka försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Regeringen föreslår bland annat

 • att man i hälso- och sjukvårdslagen förtydligar att det ska finnas sjukvårdsprodukter och utrustning för att kunna ge en god vård där man bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 • en lagerhållningsskyldighet för öppenvårdsapotek samt en leveransskyldighet för partihandlare gentemot sjukhusapotek.
 • en bestämmelse om att vidareutdelning av jodtabletter kan ske vid en radiologisk nödsituation. Detta trots bestämmelserna i lagen om handel med läkemedel.
 • att bestämmelser om sanktionsavgifter för företag som inte meddelar Läkemedelsverket om försäljningsuppehåll för läkemedel införs i läkemedelslagen.
 • en ändring i offentlighets- och sekretesslagen som gör det möjligt att överföra sekretess från Läkemedelsverket till en region, eller en kommun som inte ingår i en region, för vissa uppgifter om brist på läkemedel eller medicintekniska produkter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

  Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har sett över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. I sitt slutbetänkande föreslår nu utredningen hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser långsiktigt bör utvecklas.

 • En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

  Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap redovisar de aspekter av uppdraget som berör försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det omfattar hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig.

 • Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning

  Utredningen fick i augusti 2018 i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)