Proposition från Kulturdepartementet

Staten och trossamfunden - grundlagsfrågor Prop. 1997/98:49

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås vissa grundlagsändringar för att möjliggöra genomförandet av riksdagens principbeslut om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.

Ladda ner:

I fråga om regeringsformen innebär förslagen att det införs särskilda regler för lagstiftning om Svenska kyrkan och andra trossamfund. Vidare föreslås ändringar i tryckfrihetsförordningen som i huvudsak innebär att allmänna handlingar kan förvaras hos Svenska kyrkan även efter relationsändringen, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2000.