Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Prop. 1997/98:116

Publicerad Uppdaterad

I propositionen lämnas förslag till en lag om trossamfund och en lag om Svenska kyrkan.

Ladda ner:

Förslagen bygger på de förslag till grundlagsändringar som nyligen har lagts fram i propositionen Staten och trossamfunden grundlagsfrågor (prop. 1997/98:49). Utgångspunkten för förslagen är det principbeslut om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan som riksdagen fattade år 1995.

Genom lagen om trossamfund införs en ny associationsform, registrerat trossamfund. Ingen av de rättigheter som trossamfunden har i dag, till exempel rätten att förrätta vigsel, skall vara knuten till den nya associationsformen.

Lagen innehåller vidare bland annat bestämmelser om registrerade trossamfunds namn och om statlig hjälp med att beräkna, debitera, redovisa och ta in avgifter från dem som är medlemmar i eller tillhör trossamfundet.

I lagen om Svenska kyrkan preciseras kyrkans grundläggande identitet för att denna skall vara oförändrad över relationsändringen. Den i lagen gjorda preciseringen stämmer överens med kyrkans syn på sig själv. Vidare innehåller lagen bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkans organisation och verksamhet samt om den kyrkliga egendomen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2000.

Laddar...