Proposition från Socialdepartementet

En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen Prop. 2000/01:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934), SofrL. Förslaget utgör en begränsad översyn av lagen i syfte att anpassa den till den generellt tillämpliga personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Bl.a. föreslås att tillämpningsområdet anpassas till PUL såtillvida att SofrL även skall gälla viss manuell hantering. Vidare förelås en anpassning när det gäller vilka personuppgifter som anses särskilt integritetskänsliga, varvid samma regler som föreslås gälla för särskilt integritetskänsliga uppgifter föreslås gälla också i fråga om sådana uppgifter om brott och frihetsberövanden m.m. som avses i 21 § PUL. Förslaget innebär också en anpassning till PUL vad gäller den personuppgiftsansvariges ansvar för rättelse m.m., skadestånd, information till den enskilde och överklagande i vissa fall. Vissa begrepp som definieras i PUL föreslås samtidigt få motsvarande betydelse i SofrL. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001.