Proposition från Utrikesdepartementet

Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling Prop. 2002/03:122

Publicerad Uppdaterad

I propositionen presenterar regeringen Sveriges politik för global utveckling vars mål föreslås vara att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta mål föreslås gälla för samtliga politikområden.

Ladda ner:

Handels-, jordbruks-, miljö-, säkerhets-, migrations- och den ekonomiska politiken är exempel på områden där åtgärder skall utformas på ett sätt som främjar global utveckling.

Propositionen har fokus på fattiga människor och länder. Förslaget lägger grunden för en sammanhållen och samstämmig politik för att bidra till en rättvis och hållbar utveckling i världen. Politiken skall bidra till att millennieutvecklingsmålen uppfylls. Två perspektiv föreslås genomsyra politiken: ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv.

Politikens innehåll formuleras i åtta huvuddrag. Propositionen framhåller vikten av utökad samverkan med aktörer i hela samhället. Myndigheter, kommuner, enskilda organisationer, näringsliv och fackföreningsrörelsen lyfts särskilt fram. Behovet av ökad samverkan inom EU och globalt betonas. Biståndsfinansierat internationellt utvecklingssamarbete behandlas i ett särskilt avsnitt.

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet föreslås vara att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

En sammanslagning föreslås av samarbetet med Central- och Östeuropa och det internationella utvecklingssamarbetet. Utvecklingssamarbetet skall effektiviseras, bl.a. genom ökad samverkan med andra länder, inte minst inom EU, och med multilaterala organ.

Propositionen tar avslutningsvis upp frågor om förvaltning och lärande inom ramen för polit för global utveckling. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en årlig resultatskriv lse om politikens genomförande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling

    I propositionen presenterar regeringen Sveriges politik för global utveckling vars mål föreslås vara att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Detta mål föreslås gälla för samtliga politikområden.