Proposition från Socialdepartementet

Sekretess i Donationsregistret Prop. 2005/06:156

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det i sekretesslagen (1980:100) skall införas en ny bestämmelse med innebörden att uppgifterna i det donationsregister som förs av Socialstyrelsen skall omfattas av samma slags sekretess som gäller för uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen. I likhet med vad som gäller inom hälso- och sjukvården skall sekretess enligt den nya bestämmelsen ha företräde framför meddelarfriheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.