Proposition från Finansdepartementet

Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. Prop. 2005/06:125

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att fossilt kol i visst hushållsavfall ska vara skattepliktigt om det förbrukas för uppvärmning. Skatten på avfallsförbränning syftar till att öka återvinningen av material och på det sättet bidra till att minska utsläppen av koldioxid. Syftet är också att åstadkomma en ökning av kraftvärmeproduktionen, som innebär samtidig produktion av el och värme. Avfallets kolinnehåll räknas ut enligt en schablon och det är förbränningsanläggningen som är skattskyldig. Energiskatt och koldioxidskatt tas ut med 150 kronor respektive 3 374 kronor per ton fossilt kol. Skattelättnader vid kraftvärmeproduktion görs beroende av elverkningsgraden. Dessutom kompletteras skattskyldigheten för gödselmedel och bekämpningsmedel till att omfatta den som tar emot dessa medel för försäljning eller egen yrkesmässig användning inom landet. Vidare föreslås att dubbelbeskattningsavtalet med Peru sägs upp och en mindre ändring i reglerna om avdrag för kapitalförluster på delägarätter. De nya reglerna om avfallsförbränningsskatten föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. De ändrade reglerna om kvittning av kapitalförluster föreslås träda i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Avsikten är att skatteavtalet mellan Sverige och Peru skall upphöra att gälla den 1 januari 2007. Den 2 juni 2006 sade riksdagen ja till propositionen. Du kan vända dig till Skatteverket för mer information.