Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna Prop. 2008/09:158

Publicerad Uppdaterad

För att förtydliga de nationella minoriteternas rättigheter föreslås i denna proposition en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Ladda ner:

Lagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser rörande samtliga nationella minoriteter, bestämmelser om utvidgning av förvaltningsområdena för finska och samiska, bestämmelser om rätt att använda finska, meänkieli och samiska samt om uppföljning av efterlevnaden av lagen.

Propositionen innehåller även andra delar i regeringens samlade strategi för minoritetspolitiken med åtgärder för att:

  • motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna,
  • säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk och uppföljning av vidtagna åtgärder,
  • stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande, samt
  • främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Den föreslagna lagen föreslås ersätta lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar, som därmed upphör att gälla. Vidare föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433) och socialtjänstlagen (2001:453).

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...