Proposition från Justitiedepartementet

Enklare redovisning Prop. 2009/10:235

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås förenklingar av reglerna om årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och arkivering.

Kravet på att årsredovisningen ska innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro tas bort. Vidare tas kraven bort på att årsredovisningen ska innehålla uppgift om löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land, uppgift om fastigheters taxeringsvärde samt uppgift om beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång. Vissa ytterligare krav på tilläggsupplysningar i årsredovisningen begränsas till att gälla endast för större företag och sådana mindre företag som är publika aktiebolag.

Mindre företag ges en generell rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form. De undantas också från kravet på att i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om företagets verksamhet inom forskning och utveckling eller om verksamhets påverkan på den yttre miljön.

De lättnader som införs för större företag omfattar även finansiella företag.

Det görs enklare att upprätta ett årsbokslut. Bestämmelserna om hur vissa anläggningstillgångar ska värderas förenklas. Kraven på att extraordinära intäkter och kostnader ska redovisas och att vissa belopp vid upptagande av lån ska periodiseras tas bort. Vissa krav på tilläggsupplysningar utmönstras och bestämmelserna om hur tilläggsupplysningar ska redovisas förenklas.

De begränsningar till vissa fasta tidsperioder som i dag gäller för andra räkenskapsår än kalenderår (brutna räkenskapsår) tas bort. Ett brutet räkenskapsår ska dock även fortsättningsvis påbörjas den första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv kalendermånader.

Reglerna om tidpunkten för den löpande bokföringen ändras dels genom att möjligheten att använda kontantmetoden utökas så att alla icke finansiella företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får tillämpa metoden, dels genom att möjligheten att inom ramen för god redovisningssed tillåta senareläggning av bokföringen utökas.

Möjligheten att använda gemensam verifikation vid kontantförsäljning utökas genom att kravet på att det ska vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna tas bort.

Möjligheterna till överföring av räkenskapsinformation från ett material till ett annat utökas och arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio år till sju år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)