Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Enklare redovisning SOU 2008:67

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet föreslår utredningen om enklare redovisning en rad förenklingar och andra lättnader i redovisningsreglerna. Arbetet har främst varit inriktat på mindre företag men en del förslag omfattar samtliga företag. Utredningen föreslår bl.a. att: - gränsvärdet för mindre företag höjs till den nivå som följer av EG:s redovisningsdirektiv, - reglerna om "vanliga" årsbokslut slopas och alla företag som inte behöver upprätta en årsredovisning får upprätta vad som idag benämns ett förenklat årsbokslut, - vissa upplysningskrav slopas, - mindre företag behöver inte upprätta förvaltningsberättelse, - mindre företag ges möjlighet att upprätta förkortad balansräkning, - kravet på att koncernredovisningen ska innehålla uppgifter om löner m.m. till ledande befattningshavare begränsas till personer som ingår i moderföretagets eller koncernens ledning, - kontantmetoden för den löpande bokföringen utsträcks till att gälla även bl.a. aktiebolag, - reglerna om gemensam verifikation förtydligas så att det klart framgår att sådan verifikation får användas av alla företag som använder sig av någon form av kassaregister, samt att - arkiveringstiden begränsas till sju år. Utredningen förslår att ändringarna träder ikraft den 1 juli 2009 och att samtliga lättnader i upplysningsskyldigheten får genomslag omedelbart, dvs. även på räkenskapsår som pågår vid den tidpunkten. Höjningen av gränsvärdet för mindre företag liksom slopandet av det vanliga årsbokslutet föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)